diciembre 24, 2014

Xarxa d’hospitals pel benchmarking by BS3

Benchmarking Sanitari 3.0 

Actualment les organitzacions sanitàries tenen accés a moltes fonts d’informació a on es poden comparar indicadors d’eficiència i qualitat respecte de referències de benchmarking o normes estandarditzades. Son exemples a Catalunya el MSIQ i la Central de resultats i de balanços.

Sobre les limitacions d’aquestes eines, per damunt de totes, destaca una, que no es comparteixen detalls de les diferents maneres de fer les coses des del punt de vista del proveïdor. Es a dir, que ens quedem amb un resultat estadístic, que per molt ben ajustat que estigui no deixa de ser un número fred. El “com es fa”, absoluta i directament associat a “quins resultats tinc”, no forma part de la comparació. Millor dit, no li donem el valor fonamental que té en sentit constructiu per aquell que no té bons resultats, i que es limita a buscar excuses, metodològiques o del tipus que sigui, per justificar el seu posicionament desfavorable respecte de “la competència”.


Al sector salut això és especialment contraproduent i xoca frontalment amb un objectiu bàsic i estratègic com és la millora continua. És per això que endeguem un projecte que té per objecte facilitar que els centres de salut, inicialment els hospitals catalans, comparteixin les “explicacions” dels seus bons resultats de benchmarking.

La proposta concreta és constituir una xarxa d’hospitals a on els professionals de la gestió puguin compartir quelcom més que indicadors, s’identifiquin i s’expliquin els casos amb millors resultats, per tal de facilitar que sorgeixin idees d’acció de millora local a partir del coneixement de com s’organitza el benchmark.

El servei Benchmarking Sanitari 3.0© dona suport a aquest projecte en la part analítica, amb la seva plataforma web de B.I. amb la qual els hospitals participants poden compartir i comparar indicadors de productivitat, d’eficiència i de qualitat, amb anàlisis homogènies i metodologies transparents, que des d’una visió general tipus score board i l’anàlisi per dimensions d’interès, permet arribar fins a explotacions personalitzades i de data mining.
  
En aquesta primera fase la participació a la xarxa de benchmarking està oberta a hospitals catalans. Estem treballant per incorporar en el futur noves àrees d'estudi i altres tipus de serveis, així com en l'ampliació de l'abast territorial de la xarxa.