febrero 11, 2014

Anàlisi comparativa online d’indicadors de gestió sanitària

Comença la primera fase del projecte BS3.0, amb el disseny d'un nou portal d'anàlisi interactiva de les dades d'activitat hospitalàries, que permet identificar les diferències en indicadors útils per a la gestió sanitària, ajustant per casuística respecte d'un conjunt d'hospitals seleccionats, amb el propòsit de transferir el coneixement de les millors pràctiques i la seva aplicació.

A partir dels CMBD envoltats per una comunitat virtual 3.0, és possible fer un benchmarking col·laboratiu entre les Organitzacions sanitàries del propi territori, basat en els indicadors que s’estableixin d'interès i d'acord amb les necessitats d'informació dels proveïdors.

La plataforma d'anàlisi online és el centre de gravetat del projecte. Sorprèn per la seva potència d'anàlisi, a la vegada que per la seva agilitat. Disposa d'una capa amb format de quadre de comandament, però està dissenyada per poder arribar fàcilment, en cada centre participant, a identificar els episodis concrets amb desviació ajustada respecte el valor de referència de cada indicador, detall imprescindible per a la gestió clínica.

Missió:
Benchmarking Sanitari 3.0 s’adreça als professionals de la salut amb responsabilitats en gestió de serveis i/o centres sanitaris, amb l’objectiu de oferir-los suport en la seva presa de decisions, a partir de les anàlisis comparatives de les empreses del sector dins el seu territori de referència.

Visió:
Benchmarking Sanitari 3.0 vol ser la referència d’informació útil pels gestors sanitaris, comparativa a nivell de proveïdor per a la gestió sanitària, i ajustada a nivell operatiu de pacient per a la gestió clínica.

El projecte inicialment està obert per hospitals d'aguts, estàs interessat en conèixer més detalls?

Fins i tot el viatge més llarg 
comença pel primer pas ... (Proverbi xinès)

febrero 09, 2014

Associació entre complicacions i estada mitjana hospitalària

En aquesta entrada del blog es fa una primera anàlisi de la relació entre les complicacions intrahospitalàries i l'estada mitjana de les altes d'hospitals d'aguts.

Es disposa d’informació de 26.039 altes d’hospitalització convencional del primer trimestre de 2013, extreta dels CMBD de 9 hospitals participants a l'estudi. S'estimen les estades mitjanes (EM) per GRD, diferenciant episodis amb i sense complicació intrahospitalària, utilitzant les definicions i els codis publicats pel CatSalut en el MSIQ.

Es desestimen els GRD amb menys de 10 episodis o si només tenen 1 cas amb complicació identificada. D’aquesta manera hi ha 44 GRD seleccionats que acumulen 5.891 altes (22,6%), distribuïts segons la relació entre les dues variables d’estudi:

En 8 GRD, que sumen 373 altes (6,3%), l’associació entre EM i complicacions és inversa, és a dir, que contràriament a l’esperat, els pacients amb alguna de les complicacions analitzades tenen una EM inferior als que no en tenen.
En aquests GRD el volum de casos és massa petit com per extreure cap conclusió concloent. Destaca el GRD 881 “Diagnòstic del sistema respiratori amb ventilació mecànica >96 hores”, amb una EM de 11,7 dies pels 4 casos amb alguna complicació, i amb una EM de 16,9 dies pels 18 casos sense cap complicació intrahospitalària de les seleccionades.

En 36 GRD, amb 5.518 altes (93,7%), l’EM observada és superior en els pacients que tenen alguna de les complicacions analitzades. Destaca el GRD 541 “pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis o asma, amb complicació major”, amb una EM de 14,4 dies pels 38 casos amb alguna complicació, i amb una EM de 8,3 dies pels 1.689 casos sense cap complicació intrahospitalària de les seleccionades.


S'analitza gràficament la variabilitat de l’associació per processos:
 


Sense obviar que disminuir les complicacions és una prioritat pel que fa la qualitat assistencial, una primera conclusió que es pot extreure és que, identificar els processos en els que l’ocurrència de certes complicacions penalitza molt l’estada, pot ser molt útil per prioritzar accions de millora.

És una primera aproximació, la immersió en certs detalls està oberta als suggeriments dels lectors ...