mayo 06, 2014

Hi ha marge de millora en la reducció de l'Estada Mitjana?

Fa pocs dies el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha publicat l’informe “Evolución de la Estancia Media en los Hospitales Generales del Sistema Nacional de Salud: Años 2001 – 2012”.

És un informe breu a on és interessant observar un mapa d’Espanya amb la comparativa de l’estada mitjana (EM) hospitalària de l’any 2012 per CCAA. Catalunya ocupa la tercera posició en el ranking d’EM més curta amb 6,16 dies.
Una altra informació rellevant és una taula amb el detall de la variació de l’EM anyal en el decurs del període analitzat, des del 2001 fins al 2012. Es troba un 10% de disminució màxima de l'EM, es a dir, entre els extrems de la sèrie; percentatge que té una petita variabilitat segons la grandària dels hospitals. En el cas de Catalunya la reducció arriba fins al 12,9%.

Tot i que no s’aporten valors estandarditzats que permetin fer una comparació directa entre territoris, globalment sí s’intueix una evolució raonable cap a l’eficiència. Si bé totes les regions han reduït l’EM, n’hi ha que ho han fet massa tímidament. En qualsevol cas seria necessària informació afegida pel que fa les variacions de la casuística atesa i els resultats en qualitat, per poder interpretar més adientment aquestes dades.
En aquest sentit, per fer una correcta comparació entre proveïdors, es proposa l'ajustament per episodi amb les variables “edat”, “complexitat” i “severitat”, que en conjunt arriben a explicar un terç de la variància de l’EM trobada amb aquestes dades (més de 3,5 milions d'altes anyals).

El detall de les comparatives pel benchmarking a nivell de grups de pacients i per Serveis, pot aportar un coneixement fonamental per a la millora en la gestió dels processos intrahospitalaris. Perquè no sigui únicament un exercici intel·lectual, un Sistema d’Informació que permeti suportar uns indicadors d’avaluació comparativa, hauria d’estar orientat a l'avaluació d'objectius concrets, a poder ser especificats i acordats en el marc d’alguna cosa semblant a un Contracte de Gestió, per anomenar-lo d’alguna manera, que facilités el compromís, la implicació i la innovació dels professionals envers la gestió dels seus Serveis.

L'EM a l'hospital on treballes s'ha reduït en els darrers anys? La resposta és sempre "Sí".

Què s'ha fet (o s'ha deixat de fer) per aconseguir aquesta reducció de l'EM? ... cal reflexionar-lo perquè és el més important per poder respondre a la pregunta més rellevant:

Creus que hi ha encara més marge de millora en la reducció de l'EM?
D'aquesta pregunta la resposta també hauria de ser afirmativa, ... si més no, estarem d'acord en què de cap de les maneres la resposta pot ser negativa, amb tots els matisos que es vulgui.