marzo 17, 2014

Variabilitat de l'associació entre EM i complicacions per Serveis d'alta del CMBD

Seguint amb les anàlisis de com s’associa l’ocurrència de certes complicacions amb l’estada hospitalària, avui es descriu la variabilitat d’aquest fenomen entre els Serveis d’alta del CMBD.

Dels 44 GRD prèviament seleccionats en el post anterior, en 30 gairebé tota la casuística es concentra en un únic tipus de Servei. Només pels 14 GRD restants és factible analitzar la variabilitat de l’índex d’associació entre l’estada mitjana (EM) i les complicacions d’interès segons el Servei d’alta.
Per a l’estudi de la variabilitat, s’han tingut en compta únicament aquells Serveis que van acumular com a mínim 10 altes del GRD analitzat en el període del qual es té informació.

Les complicacions tingudes en compte son 11 de les definides pel CatSalut en el MSIQ: nafres per pressió, problemes fisiològics o metabòlics post operatoris, septicèmia post operatòria, fractura de maluc post operatòria, insuficiència respiratòria post operatòria, embolisme pulmonar post quirúrgic o trombosi venosa profunda, pneumotòrax iatrogènic, infecció associada a catèter venós central, dehiscència post quirúrgica, punció o laceració accidental, hemorràgia o hematoma post operatori.

En l’anàlisi gràfica s’observa que, en la majoria dels 14 GRD analitzats, la variabilitat per Serveis és molt rellevant.
Per exemple, el GRD 544 “insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors”, es troba distribuït en 4 Serveis diferents: en Cardiologia 160 altes, en Medicina Interna 343, en Unitat de Suport d’Urgències 67, i en Unitat de Geriàtrics Aguditzats 39. Destaca que 2 de cada 3 complicacions identificades estan en episodis donats d’alta per Serveis de Medicina Interna, i que en general aquest fet allarga l’EM un 28%. 


Una altra cosa és que l’EM dels episodis del GRD 544 que han tingut alguna complicació, i que ha estat donats d’alta per Serveis de Medicina Interna, tenen gairebé la mateixa EM que els pacients sense cap complicació, de les analitzades, donats d’alta per Serveis de Cardiologia.

Les complicacions son, afortunadament pels pacients, poc freqüents, però això implica que les anàlisis epidemiològiques siguin limitades. Disposar d’una gran base de dades de casuística hospitalària ens permetria respondre a moltes de les incògnites que se’ns plantegen quan rasquem la informació disponible.